Algemene voorwaarden

Artikel 1: toepassing

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, alle leveringen en diensten van welke aard ook tussen Figaro Entertainment en opdrachtgever, evenals op alle handelingen ter uitvoering hiervan. Afwijkingen van, of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Indien een van deze bepalingen nietig mocht worden geoordeeld, blijven de overige bepalingen niettemin geldig.

 

2. Eventuele door de opdrachtgever gebruikte algemene of andere standaard voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij deze schriftelijk door Figaro Entertainment zijn aanvaard.

 

3. Deze set algemene voorwaarden bestaat uit een algemeen deel en één of meerdere specifieke delen. Indien een overeenkomst wordt aangegaan onder het bereik van één of meer specifieke onderdelen, gaan specifieke bepalingen voor algemene bepalingen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

opdrachtnemer: Figaro Entertainment

 

opdrachtgever: de wederpartij die Figaro Entertainment een opdracht tot levering en verzorging van een casino op locatie heeft gegeven.

 

overeenkomst: de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich gedurende een bepaald aantal uren jegens de opdrachtgever verbindt tot het plaatsen en het verzorgen van een casino op gelegenheden, die noch voor publiek zijn opengesteld, noch bedrijfsmatig worden gegeven.

 

Artikel 2: offertes

 

1. Door Figaro Entertainment gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend en kosteloos. Eventuele in de offerte vermelde termijnen voor opties op bepaalde data c.q. programma's zijn fataal. Offertes en reserveringen vervallen indien die termijnen verstrijken zonder dat er een overeenkomst tussen opdrachtgever en Figaro Entertainment tot stand komt.

 

2. Figaro Entertainment stelt indien gewenst arrangementen samen, waarin gebruik wordt gemaakt van producten en/of diensten van door opdrachtgever aangewezen derden. Figaro Entertainment treedt in een dergelijk geval uitsluitend op als tussenpersoon voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

 

Artikel 3: prijzen en kosten

 

1. Offertes worden afgestemd op het aantal deelnemers of omvang, dat door opdrachtgever bij aanvraag wordt aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn berekend in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

 

2. Het aantal deelnemers c.q. producten kan tot uiterlijk 7 dagen voor de in de bevestiging genoemde datum van uitvoering van het programma, c.q. evenement door opdrachtgever worden gewijzigd, met een maximale afwijking van 10 %.

 

3. Bij wijziging van het aantal deelnemers zullen de kosten in de offerte dienovereenkomstig wijzigen, met dien verstande dat Figaro Entertainment het recht heeft minimaal in rekening te brengen een bedrag dat overeenkomt met de kosten van de activiteit gebaseerd op deelname van het minimum aantal deelnemers, zoals dat in de offerte vermeld staat.

 

4. De in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen. Figaro Entertainment behoudt zich het recht voor deze prijzen tussentijds aan te passen bij wijziging van de kostprijzen.

 

 

Artikel 4: tot stand komen overeenkomst

 

1. Na akkoord op de offerte ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van Figaro Entertainment in tweevoud. Indien de bevestiging niet binnen 5 dagen ondertekend geretourneerd is, vervalt de reservering.

 

2. De overeenkomst komt tot stand zodra Figaro Entertainment een door opdrachtgever ondertekend exemplaar retour ontvangt.

 

 

Artikel 5: betaling

 

1. Betaling is mogelijk via machtiging of per bank- of girorekening. Indien de opdrachtgever per machtiging betaalt, dient de machtiging vijf dagen na ontvangst ondertekend en ingevuld door Figaro Entertainment te zijn ontvangen. Indien de opdrachtgever per rekening betaalt, dient het verschuldigde bedrag uiterlijk tien dagen voor de uitvoering van het programma op de rekening van Figaro Entertainment te zijn bijgeschreven. Verrekening is niet toegestaan. In geval van faillissement van de opdrachtgever zijn al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

 

2. Indien betaling zoals hierboven omschreven niet is voldaan en Figaro Entertainment dientengevolge de uitvoering van de overeenkomst opschort, zal de opdrachtgever onverkort gehouden zijn, zijn financiële verplichtingen op grond van die overeenkomst ten opzichte van Figaro Entertainment te voldoen, vermeerderd met de in artikel 6 lid 2 genoemde schadeloosstelling.

 

3. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, komen alle kosten die Figaro Entertainment maakt voor het incasseren voor rekening van opdrachtgever met een minimum van de incassokosten te berekenen volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

4. De opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van de daadwerkelijk door Figaro Entertainment gemaakte proceskosten, voor zover die hoger zijn dan een eventuele proceskostenveroordeling.

 

 

Artikel 6: ontbinding, annulering en schadeloosstelling

 

1. Figaro Entertainment behoudt zich het recht voor de overeenkomst ontbonden te verklaren, zonder dat verzuim of gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, ingeval de opdrachtgever een voorlopige surséance van betaling wordt verleend of zijn faillissement wordt uitgesproken.

 

2. Bij annulering om welke reden dan ook door de opdrachtgever van een (gedeelte van een) programma, zaken of evenement, na het totstandkomen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan Figaro

Entertainment te betalen volgens navolgend schema.

 

*bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip van levering/uitvoering 0 % *bij annulering minder dan 2 maanden voor het tijdstip van levering/uitvoering 25 %

 

*bij annulering minder dan 1 maand voor het tijdstip van levering/uitvoering 50 % *bij annulering minder dan 14 dagen voor het tijdstip van levering/uitvoering 100 %

 

3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en wordt geacht te zijn gedaan op de datum waarop de schriftelijke annulering Figaro Entertainment bereikt.

 

4. Indien een overeenkomst tot stand komt binnen bovengenoemde termijnen, geldt het schema onverkort.

 

 

Artikel 7: verplichtingen opdrachtgever

 

1. De opdrachtgever is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de opdrachtnemer ter bevordering van een goede uitvoering van de overeenkomst.

 

2. De opdrachtgever dient veertien dagen voor uitvoering van de overeenkomst in het bezit te zijn van eventueel vereiste vergunningen. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat aan het personeel van de opdrachtnemer twee gratis consumpties per uur wordt aangeboden.

 

3. Voor schade ontstaan gedurende een optreden, welke niet is veroorzaakt door het personeel van de opdrachtnemer, is de opdrachtgever aansprakelijk.

 

4. Voor een locatie die zo ondeugdelijk is, dat van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat de overeenkomst kan worden nagekomen, is de opdrachtgever aansprakelijk. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

5. Voor publiek dat zodanig hinder of last veroorzaakt, dat van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat de overeenkomst kan worden nagekomen, is de opdrachtgever aansprakelijk. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

6. Indien het totaal aantal gewerkte uren aan de zijde van de opdrachtnemer de overeengekomen contractduur overschrijdt zal de opdrachtgever een percentuele vergoeding aan de opdrachtnemer betalen. Artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

 

 

Artikel 8: aansprakelijkheid

 

1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die wordt gedekt door een verzekering gesloten door de opdrachtgever of derde.

 

2. Afwijkende bedingen in algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derde zijn slechts bindend, indien zij door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een bedrag van ten hoogste eenmaal de overeengekomen gage.

 

 

Artikel 9: overmacht

 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd zijn te gevolge van enige omstandigheid, die niet te wijten is aan hun schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

2. Onder overmacht/bijzondere omstandigheden wordt onder meer verstaan (wilde of politieke) stakingen in het bedrijf van Figaro Entertainment of bij door Figaro Entertainment ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden; een onvoorziene stagnatie van toelevering van zaken of diensten bij toeleveranciers waarvan Figaro Entertainment afhankelijk is; slechte weersomstandigheden of natuurinvloeden, die de (ongewijzigde) uitvoering van de overeenkomst belemmeren en/of onvoorziene ongeschiktheid van de geplande locatie(s).

 

3. In geval van overmacht is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Figaro Entertainment bij het intreden van overmacht reeds een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever gehouden voor het evenredige deel haar verplichtingen te voldoen.

 

 

Artikel 10: geschillen en toepasselijk recht

 

1. Geschillen tussen opdrachtgever en Figaro Entertainment waarover partijen niet in onderling overleg tot een oplossing komen, en die behoren tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Roermond, onverminderd de bevoegdheid van Figaro Entertainment om een opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter in zijn woonplaats.

 

2. Op alle overeenkomsten tussen Figaro Entertainment en opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg, op 07-12-2004 en zijn laatstelijk gewijzigd op 06-12-2004.

 

 

Edwin Bannink - Figaro Entertainment 2018

terug naar home